REKRUTACJA 2022

Ogłoszenie dotyczące doboru

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Planowane terminy i limity przyjęć do służby w 2022 roku:

07 marca, 14 czerwca, 02 sierpnia, 19 września, 29 grudnia;

LICZBĘ OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POSZCZEGÓLNYCH TERMINACH STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE LUBELSKIM

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

Oddział Prewencji Policji w Lublinie oraz komendy miejskie/ powiatowe Policji woj. lubelskiego

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ulica Narutowicza 73, numer telefonu 47 811-46-55.

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

 • książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego.

Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani, poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik numer 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U.z 2012r., poz. 432 z późniejszymi zmianami):

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) - 8 punktów,

 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier lub równorzędny) - 7 punktów,

 • wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 7 punktów,

 • tytuł ratownika albo ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu - 6 punktów,

 • prawo jazdy kategorii "B" - 6 punktów,

 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 punkty,

 • znajomość języka obcego w stopniu co najmniej na poziomie biegłości B2 - 4 punkty;

 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty,

 • prawo jazdy kategorii „A” lub „C”- 2 punkty.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (POLICJA)

 • na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie (POLICJA LUBELSKA)

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2021 roku, pozycja 1882 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 roku, pozycja 432 z późniejszymi zmianami).

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2022, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

Powrót na górę strony