Zakres działania

Informacja o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu i Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

 

Film FILM W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM

Pobierz plik FILM W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM (format mp4 - rozmiar 31.1 MB)

 

Komendant Miejski Policji w Zamościu jest organem administracji rządowej na obszarze województwa lubelskiego. Jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zamojskiego i miasta Zamościa.

W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń,
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawach.

Komendant Miejski Policji w Zamościu podlega nadzorowi Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji oraz Staroście.

Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, po zasięgnięciu opinii Starosty Zamojskiego albo Prezydenta Miasta Zamościa.

Komendant Miejski Policji w Zamościu wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Komendant Miejski Policji w Zamościu jest szefem wszystkich policjantów na terenie swojego działania i koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie miasta Zamościa i powiatu zamojskiego.

Komendant Miejski Policji w Zamościu składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Zamościu oraz szczegółowe informacje na temat zadań np. wydziałów w komendzie, pokazuje Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Zamościu znajdziesz na stronie internetowej, patrz link w tekście.

W Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu prowadzona jest strona internetowa oraz strona BIP,  patrz linki w tekście.

W Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

 

Powrót na górę strony