Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Zamościu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł;
 2. nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo;
 3. większość filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących;
 4. część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo;
 5. dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych; 
 6. nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny;
 7. dokumenty tekstowe i graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku nie spełniają wymogów dostępności (ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań);
 8. w wielu przypadkach teksty są wyjustowane.

Powody niezgodności lub wyłączenia:

 1. treści pochodzą od innych podmiotów;
 2. treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; 
 3. multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku nie wymagają zapewniania dostępności; 
 4. niedostępne treści nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 
 5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 6. pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;

​Administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Strona posiada mapę serwisu, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny fokus, wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono w dniu 23. 09. 2020 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło, adres poczty ele ktronicznej dorota.krukowska-bubilo@lu.policja.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  +48 47 81 51 218. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, ulica Wyszyńskiego 2, 22 – 400 Zamość.

Wejście do budynku Komendy, znajduje się od strony ulicy Wyszyńskiego, teren jest ogrodzony.  Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do ogólnodostępnej części budynku Komendy Miejskiej Policji w Zamościu (wejście główne) można dostać się po stopniach lub za pomocą podjazdu dla wózków, w tym inwalidzkich. Drzwi do budynku są przesuwne wyposażone w czujnik ruchu i otwarte są całodobowo. W ogólnodostępnym holu, na wprost wejścia znajduje się punkt informacyjny i podawczy dla interesantów. Punkt ten jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie punktu podawczego znajduje się łazienka, przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W ogólnodostępnych holu znajduje się również pokój interesantów.

Ze względów prawnych dalsze przejście na teren Komendy jest możliwe jedynie w towarzystwie funkcjonariusza lub pracownika jednostki. Przejście z ogólnodostępnego holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu. Do dalszych części obiektu prowadzą schody oraz winda, którą można wjechać na każde piętro budynku i osoba poruszająca się na wózku może dostać się do każdego pomieszczenia na każdej kondygnacji. Interesanci mogą być również obsłużeni w pokoju interesantów w holu ogólnodostępnym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Na teren Komendy można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Komisariat Policji w Szczebrzeszynie, ulica Partyzantów 20, 22-460 Szczebrzeszyn

Wejście do budynku Komisariatu znajduje się od strony ulicy Partyzantów. Posesja nie jest ogrodzona. Do budynku (wejście główne) wchodzi się bezpośrednio z podjazdu, bez konieczności pokonywania schodów. Parking dla interesantów znajduje się na wprost wejścia do budynku, wjazd bezpośrednio z ulicy. Na parkingu wyznaczone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Komisariatu jest jednopiętrowy. W budynku nie ma windy. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Na teren Komisariatu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Na terenie Komisariatu nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Posterunek Policji w Krasnobrodzie, ulica Kościuszki 4, 22-440 Krasnobród

Wejście do budynku Posterunku znajduje się od strony ulicy Kościuszki. Posesja jest ogrodzona. Do budynku (wejście główne) można dostać się po czterech stopniach lub za pomocą podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak parkingu dla interesantów.

Budynek Posterunku jest jednopiętrowy. W budynku nie ma windy. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Na teren Posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Na terenie Posterunku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Posterunek Policji w Łabuniach, ulica Zamojska 14, 22-437 Łabunie

Wejście do budynku Posterunku znajduje się od strony ulicy Zamojskiej. Posesja jest ogrodzona. Do budynku (wejście główne) można dostać się po sześciu stopniach. Budynek nie ma podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Parking dla interesantów znajduje się po lewej stronie budynku, wjazd bezpośrednio z ulicy.

Budynek Posterunku jest piętrowy, jednak Posterunek zlokalizowany jest na parterze budynku. W budynku nie ma windy. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla interesantów, nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Na teren Posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Na terenie Posterunku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Posterunek Policji w Miączynie, Miączyn 108, 22-455 Miączyn

Wejście do budynku Posterunku znajduje się od strony drogi gminnej. Od frontu posesja nie jest ogrodzona. Do budynku (wejście główne) można dostać się po pięciu stopniach lub za pomocą podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Parking dla interesantów znajduje się na wprost wejścia do budynku, wjazd bezpośrednio z drogi gminnej. Na parkingu wyznaczone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Posterunku jest jednopiętrowy. W budynku nie ma windy. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Na teren Posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Na terenie Posterunku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Posterunek Policji w Nieliszu, Nielisz 38, 22-413 Nielisz

Posterunek umiejscowiony jest w budynku znajdującym się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego. Wejście do budynku Posterunku znajduje się po lewej stronie od bramy wjazdowej na teren posesji. Brama znajduje się od strony drogi gminnej. Posesja jest ogrodzona. Do budynku (wejście główne) można dostać się po siedmiu stopniach lub za pomocą transportu schodowego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na ścianie, po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się domofon, umożliwiający wywołanie funkcjonariusza na zewnątrz budynku. Parking dla interesantów znajduje się po lewej stronie od wjazdu na teren Posterunku, wjazd bezpośrednio z ulicy. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Posterunku jest parterowy. W budynku nie ma windy. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla interesantów, jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Na teren Posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Na terenie Posterunku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Posterunek Policji w Skierbieszowie, ulica Rynek 1, 22-420 Skierbieszów

Posterunek umiejscowiony jest w budynku administrowanym przez Urząd Gminy w Skierbieszowie. Wejście do budynku Posterunku znajduje się od ulicy Rynek. Posesja nie jest ogrodzona. Do budynku (wejście główne) można dostać się po sześciu stopniach lub za pomocą podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Parking dla interesantów znajduje się po prawej stronie budynku, wjazd bezpośrednio z drogi gminnej. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Posterunku jest parterowy. W budynku znajduje się toaleta dla interesantów, nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Na teren Posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Na terenie Posterunku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Posterunek Policji w Zwierzyńcu, ulica Zamojska 4, 22-470 Zwierzyniec

Wejście do budynku Posterunku znajduje się od strony ulicy Zamojskiej. Posesja jest ogrodzona. Do budynku (wejście główne) można dostać się po dziewięciu stopniach, nie ma podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Parking dla interesantów znajduje się z tyłu budynku, wjazd bezpośrednio z ulicy Parkowej. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Posterunku jest piętrowy, jednak Posterunek zlokalizowany jest na parterze budynku. W budynku znajduje się toaleta dla interesantów, nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Na teren Posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Na terenie Posterunku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego lub Systemu Językowo Migowego online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-uslugi.

Informacje dotyczące pomocy w załatwieniu sprawy dla osób posługujących się językiem migowym można znaleźć klikając w link: Informacja dla osób posługujących się językiem migowym.

Powrót na górę strony