Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

ulica Wydzyńskiego 2

22-400 Zamość

Sekretariat:  telefon 47 815 12 31

fax 47 811 1650

e-mail: kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl

 

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ, UBEZPIECZENIOWEMU FUNDUSZOWI GWARANCYJNEMU, POLSKIEMU BIURU UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH LUB RZECZNIKOWI FINANSOWEMU.

Zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 roku, pozycja 1844 z późniejszymi zmianami) Policja na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udziela informacji o stanie sprawy oraz udostępnia zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Adekwatne uprawnienia do uzyskiwania informacji o stanie sprawy oraz dostępu do zebranych materiałów, posiadają Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Rzecznik Finansowy, w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich wykonania.

Informacje o zdarzeniach drogowych przetwarzane w SEWIK, zawierające niezbędne dane do ustalenia okoliczności tych zdarzeń oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia, mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń, innym uprawnionym ustawowo w tym zakresie instytucjom ubezpieczeniowym oraz osobom uczestniczącym w zdarzeniu, w formie wydruku z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w postaci „notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym”.

Wzór notatki do podglądu – wzór notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym

Informacja w powyższym zakresie udzielana jest na wniosek, przez komórkę organizacyjną Policji, w której wykonywane są czynności w sprawie.

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W ZDARZENIU DROGOWYM

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym uczestnik zdarzenia drogowego jest zobowiązany do przekazania innemu uczestnikowi zdarzenia drogowego / jest uprawniony do uzyskania od innego uczestnika zdarzenia drogowego: danych personalnych, danych personalnych właściciela lub posiadacza pojazdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Również art.16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, nakłada na osobę objętą tym ubezpieczeniem obowiązek udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uzyskanie przez osobę uczestniczącą w zdarzeniu drogowym informacji, o których mowa powyżej, na jej prośbę mogą one zostać przekazane ustnie przez policjanta obsługującego zdarzenie drogowe lub policjanta prowadzącego postępowanie w sprawie.

Możliwe jest również otrzymanie przedmiotowych informacji w formie pisemnej. Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie, jeżeli ze względu na swój interes prawny, w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów, żąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Powyższe jest zgodne z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, gdyż przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

W celu uzyskania zaświadczenia o udziale w zdarzeniu drogowym, wypełniony wniosek (do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia o udziale w zdarzeniu drogowym) należy przesłać/złożyć w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, ulica Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 złotych tytułem „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym w dniu ……” na konto:

Urząd Miasta Zamość

PKO BP O 1 w Zamościu

56 1020 5356 0000 1602 0007 6877

(dane organu podatkowego, numer konta.)

Wydawanie zaświadczeń odbywa się w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wzór zaświadczenia

Należy nadmienić, że jeżeli zakład ubezpieczeń zwróci się do Policji o udzielenie powyższej informacji, otrzymuje ją bezpłatnie.

 

 

Powrót na górę strony