Zasady Wydawania Zaświadczeń

Zasady wydawania zaświadczeń

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń przez Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu

Osoba zainteresowana, przed wydaniem zaświadczenia przez Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu, powinna złożyć stosowny wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.

Zgodnie z artykułem 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osobie wnioskującej o uzyskanie zaświadczenia.

Zaświadczenie wydaje się, jeśli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub też osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Organ, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

W myśl artykułu 6 ustęp 1 punkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia, powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Stawka opłaty skarbowej aktualnie wynosi – 17 złotych.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

Bank PKO BP S.A. O/Zamość

nr rachunku: 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877

tytułem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

opłatę skarbową można także uiścić w kasie Urzędu Miasta Zamość – szczegóły strona BIP Urzędu Miasta Zamość.

Zgodnie z artykułem 261 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłaty skarbowej, która zgodnie z przepisami powinna być uiszczona z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia przedmiotowej należności. Jeżeli w wyznaczonym terminie należność nie zostanie uiszczona, podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia 

Powrót na górę strony