Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

WYDZIAŁ KRYMINALNY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZAMOŚCIU

Naczelnik Wydziału: podinspektor Bartłomiej Heider 

 

Zastępca Naczelnika do spraw dochodzeniowo-śledczych: podkomisarz Agata Legieć 

 

Sekretariat: 47 81 514 22, fax 47 811 1644, 

 

Zastępcy Naczelnika do spraw operacyjnych: podinspektor Arkadiusz Czarnowski

 

Sekretariat: 47 81 513 40, fax 47 811 1645,

 

Zespół do spraw Poszukiwań 47 81 513 38, fax 47 811 1646

 

W zakresie pracy operacyjno-rozpoznawczej do zadań Wydziału Kryminalnego należy między innymi:

 • Prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa (m.in.zabójstwa, rozboje z użyciem broni palnej, zgwałcenia, kradzieże samochodów) dokonywane indywidualnie bądź w zorganizowanych grupach przestępczych;
 • Koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych służby kryminalnej w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw;
 • Prowadzenie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej;
 • Ujawnienie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie.
 • Nadzorowanie i organizowanie działań podejmowanych przez podległe służby w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz zaginionych;
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach;
 • Koordynowanie i współpraca z organami i instytucjami poza policyjnymi, w których zakresie działania jest ochrona stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W zakresie pracy dochodzeniowo - śledczej realizuje zadania Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa kryminalne.

Do głównych zadań należy:

Prowadzenie postępowań przygotowawczych m.in. z zakresu:

 • przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu (np. zabójstwa, pobicia, uszkodzenia ciała, wypadki komunikacyjne);
 • przestępczości przeciwko mieniu (np. kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, uszkodzenia mienia);
 • przestępczości przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych (np. oszustwa internetowe);
 • przestępczości narkotykowej

Podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć na miejscach zdarzeń:

 • ujawnianie, utrwalanie i zabezpieczanie śladów oraz dowodów rzeczowych;
 • obsługa procesowa 

Współdziałanie z innymi pionami Policji w czasie prowadzenia śledztw i dochodzeń w zakresie ustalania sprawców przestępstw.

Nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Posterunki Policji.

Prowadzenie rejestracji kryminalnej i kryminalistycznej dla celów procesu wykrywczego.

Przechowywanie i ewidencjonowanie dowodów rzeczowych zabezpieczonych dla potrzeb prowadzonych postępowań przygotowawczych.

Współdziałanie z Prokuraturami nadzorującymi dochodzenia i śledztwa w zakresie wykonywania czynności procesowych.

Współpraca z innymi jednostkami Policji i instytucjami poza policyjnymi w zakresie wykrywania sprawców przestępstw.

 

 

 

Powrót na górę strony