Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZAMOŚCIU

Naczelnik Wydziału:  komisarz Marcin Natoniewski, telefon 47 81 512 30
 
Zastępca Naczelnika: aspirant sztabowy Marcin Duda

Sekretariat Wydziału: 47 81 512 31, fax 47 811 1650

Wydział Ruchu Drogowego:

 • nadzoruje bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach, kieruje ruchem i go kontroluje,
 • analizuje stan bezpieczeństwa na drogach publicznych, bada rodzaj, okoliczności, przyczyny, czas, geografię wypadków i kolizji drogowych oraz opracowuje programy poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ocenia ich wdrażanie na podstawie własnych analiz,
 • dyslokuje służby ruchu drogowego adekwatnie do istniejącego zagrożenia zdarzeniami drogowymi i wykonuje służby na drogach o ważniejszym znaczeniu komunikacyjnym i największym zagrożeniu bezpieczeństwa,
 • pełni służby na drogach zgodnie z taktyką i technikami wypracowanymi przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie,
 • wytycza i nadzoruje zadania dla Posterunków Policji i innych komórek organizacyjnych,
 • organizuje, realizuje i udziela pomocy przy pilotażach: VIP, ładunków nienormatywnych,
 • zabezpiecza miejsca zdarzeń drogowych, wykonuje czynności w trybie art.308 kodeksu postępowania karnego na miejscach tych zdarzeń,
 • współpracuje z pozapolicyjnymi podmiotami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego,
 • organizuje, koordynuje i kształtuje politykę represyjną i pozarepresyjną jak i reaguje na przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym,
 • współdziała z organami administracji samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w sprawach: opiniowania i uzgadniania projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych, lustracji dróg, likwidacji miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach, innych będących w kompetencji Komendy,
 • współdziała ze środkami masowej komunikacji w sprawach: zapobiegania i zwalczania nietrzeźwości wśród uczestników ruchu drogowego, poprawy bezpieczeństwa na drogach, upowszechniania przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizacji audycji, publikacji i wydawnictw o tematyce związanej z ruchem drogowym i popularyzujących pracę Policji,
 • prowadzi i organizuje działalność profilaktyczno – wychowawczą w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Udziela wszechstronnej pomocy dyrektorom szkół w realizacji programów edukacyjnych z zakresu wychowania komunikacyjnego oraz sprawuje nadzór w tym zakresie przez wyznaczonego policjanta,

 

 

 

Powrót na górę strony