Wydział Wspomagający

Wydział Wspomagający

WYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZAMOŚCIU

NACZELNIK: nadkomisarz Mariusz Zub, telefon 47 815-12-06

Sekretariat 47 815-12-05, fax 47 811-16-54,

Prezydialny 47 815-11-05,

Finanse 47 815-12-04

Zaopatrzenie 47 81511-20,

Transport 47 815-11-37,

Łączność 47 815-14-11, 815-14-14,

Informatyka 47 815-11-26,

Poczta specjalna 47 815-14-09.


Zadania Wydziału Wspomagającego

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej Komendy w sposób zgodny z wymogami ustawy o finansach publicznych i przepisów wytycznych do tej ustawy.
 2. Sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę realizacji wydatków.
 3. Klasyfikowanie wydatków budżetowych według budżetu zadaniowego.
 4. Analiza stopnia wykorzystania limitu finansowego jednostki oraz prowadzenie w tym zakresie pomocniczych ewidencji.
 5. Przestrzeganie zasad gospodarności i celowości przy dokonywaniu wydatków finansowych.
 6. Ewidencjonowanie kosztów postępowań przygotowawczych w zakresie holowania, parkowania pojazdów dla celów dochodzeniowo – śledczych , badania osób zatrzymanych, ekspertyz i opinii biegłych z medycyny sądowej , pożarnictwa, techniki motoryzacyjnej, badań komputerowych oraz tłumaczeń.
 7. Sporządzanie informacji rocznych o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy z tytułu umów zlecenia.
 8. Naliczanie i sporządzanie list dodatkowych należności z tytułu ustawowych świadczeń przysługujących funkcjonariuszom.
 9. Obliczanie kosztów poniesionych przez Policję w związku z fałszywym alarmem.
 10. Opracowywanie umów cywilno prawnych w ramach upoważnienia Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji , ewidencjonowanie i obliczanie zaangażowania środków finansowych z tytułu zawartych umów.
 11. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu.
 12. Prowadzenie gospodarki mandatowej w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, rozliczania formularzy bloczków mandatowych oraz przyjmowania i przekazywania środków pieniężnych uzyskanych z nałożonych grzywien w drodze mandatów karnych gotówkowych.
 13. Obsługa kancelaryjno – biurowa Komendy z wyodrębnieniem sekretariatów wydziałów, Kancelarii ogólnej i Poczty specjalnej.
 14. Opracowywanie decyzji, zarządzeń i innych aktów prawnych , prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz udostępnianie informacji publicznej.
 15. Prowadzenie ewidencji pomocniczych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych użytkowanych w jednostce oraz materiałów wydawanych do bieżącej eksploatacji, składanie w tym zakresie zapotrzebowań do komórek merytorycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 16. Prowadzenie dokumentacji w zakresie pozyskiwanych darowizn.
 17. Realizacja zagadnień z zakresu gospodarki mieszkaniowej i czynszowej.
 18. Sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem.
 19. Wykonywanie bieżącej konserwacji obiektów, urządzeń i wyposażenia technicznego, a w przypadku awarii zlecanie jej usunięcia do Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie lub innym odpowiednim podmiotom poza policyjnym.
 20. Prowadzenie dokumentacji gospodarki transportowej w zakresie przebiegu i zużycia mpis eksploatowanych pojazdów oraz ich powierzania policjantom i pracownikom cywilnym.
 21. Prowadzenie postępowań szkodowych, analiza kolizji i wypadków,
 22. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz łączności przewodowej i bezprzewodowej w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych komisariatach Policji.
 23. Administrowanie mobilnymi terminalami noszonymi i przewoźnymi.
 24. Instalowanie, konfiguracja, naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń łączności i informatyki.
 25. Organizacja i techniczne utrzymanie Systemu Utajnionej Łączności Telekopiowej Policji.
 26. Prowadzenie książek obiektów budowlanych dla poszczególnych nieruchomości.
 27. Prowadzenie książek odczytów kontroli stanów liczników (energii , gazowych), wodomierzy i innych urządzeń pomiarowych.
Powrót na górę strony