Wydział Wspomagający

Wydział Wspomagający

WYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZAMOŚCIU

NACZELNIK: nadkomisarz Mariusz Zub, telefon 47 81 512 06

Sekretariat 47 81 512 05, fax 47 811 1654,

Prezydialny 47 81 511 05,

Finanse 47 81 512 04

Zaopatrzenie 47 81 511 20,

Transport 47 81 511 37,

Łączność 47 81 514 11, 81 514 14,

Informatyka 47 81 511 26,

Poczta specjalna 47 81 514 09.


Zadania Wydziału Wspomagającego

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej Komendy w sposób zgodny z wymogami ustawy o finansach publicznych i przepisów wytycznych do tej ustawy.
 2. Sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę realizacji wydatków.
 3. Klasyfikowanie wydatków budżetowych według budżetu zadaniowego.
 4. Analiza stopnia wykorzystania limitu finansowego jednostki oraz prowadzenie w tym zakresie pomocniczych ewidencji.
 5. Przestrzeganie zasad gospodarności i celowości przy dokonywaniu wydatków finansowych.
 6. Ewidencjonowanie kosztów postępowań przygotowawczych w zakresie holowania, parkowania pojazdów dla celów dochodzeniowo – śledczych , badania osób zatrzymanych, ekspertyz i opinii biegłych z medycyny sądowej , pożarnictwa, techniki motoryzacyjnej, badań komputerowych oraz tłumaczeń.
 7. Sporządzanie informacji rocznych o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy z tytułu umów zlecenia.
 8. Naliczanie i sporządzanie list dodatkowych należności z tytułu ustawowych świadczeń przysługujących funkcjonariuszom.
 9. Obliczanie kosztów poniesionych przez Policję w związku z fałszywym alarmem.
 10. Opracowywanie umów cywilno prawnych w ramach upoważnienia Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji , ewidencjonowanie i obliczanie zaangażowania środków finansowych z tytułu zawartych umów.
 11. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu.
 12. Prowadzenie gospodarki mandatowej w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, rozliczania formularzy bloczków mandatowych oraz przyjmowania i przekazywania środków pieniężnych uzyskanych z nałożonych grzywien w drodze mandatów karnych gotówkowych.
 13. Obsługa kancelaryjno – biurowa Komendy z wyodrębnieniem sekretariatów wydziałów, Kancelarii ogólnej i Poczty specjalnej.
 14. Opracowywanie decyzji, zarządzeń i innych aktów prawnych , prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz udostępnianie informacji publicznej.
 15. Prowadzenie ewidencji pomocniczych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych użytkowanych w jednostce oraz materiałów wydawanych do bieżącej eksploatacji, składanie w tym zakresie zapotrzebowań do komórek merytorycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
 16. Prowadzenie dokumentacji w zakresie pozyskiwanych darowizn.
 17. Realizacja zagadnień z zakresu gospodarki mieszkaniowej i czynszowej.
 18. Sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem.
 19. Wykonywanie bieżącej konserwacji obiektów, urządzeń i wyposażenia technicznego, a w przypadku awarii zlecanie jej usunięcia do Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie lub innym odpowiednim podmiotom poza policyjnym.
 20. Prowadzenie dokumentacji gospodarki transportowej w zakresie przebiegu i zużycia mpis eksploatowanych pojazdów oraz ich powierzania policjantom i pracownikom cywilnym.
 21. Prowadzenie postępowań szkodowych, analiza kolizji i wypadków,
 22. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz łączności przewodowej i bezprzewodowej w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych komisariatach Policji.
 23. Administrowanie mobilnymi terminalami noszonymi i przewoźnymi.
 24. Instalowanie, konfiguracja, naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń łączności i informatyki.
 25. Organizacja i techniczne utrzymanie Systemu Utajnionej Łączności Telekopiowej Policji.
 26. Prowadzenie książek obiektów budowlanych dla poszczególnych nieruchomości.
 27. Prowadzenie książek odczytów kontroli stanów liczników (energii , gazowych), wodomierzy i innych urządzeń pomiarowych.
Powrót na górę strony