Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu można składać:

  • listownie na adres:  Komenda Miejska Policji w Zamościu, ulica Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość,
  • faksem na numer: 47 81 116 49
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl
  • za pośrednictwem ePUAP

W Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu interesanci w sprawach skarg (wniosków i petycji) przyjmowani są przez Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu lub Jego Zastępców w poniedziałki w godzinach 14.00-17.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W pozostałe dni w godzinach urzędowania 7.30 - 15.30 przez wyznaczonych policjantów.  

Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu i Jego Zastępców zajmuje się pracownik sekretariatu, telefon 47 81 513 56.

 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie i w podległych jednostkach organizacyjnych interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:

  1. przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie lub Jego zastępców w poniedziałki, w godzinach 14.00 - 17.00,
  1. przez Naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji lub Jego Zastępcę, a także przez policjantów zespołu skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 9.00 - 17.00, w pozostałe dni w godzinach urzędowania 7.30 - 15.30,
  2. przez komendantów miejskich i powiatowych Policji lub ich zastępców w poniedziałki w godzinach 14.00-17.00, w pozostałe dni w godzinach urzędowania 7.30 - 15.30 przez wyznaczonych pracowników.

Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie i Jego zastępców zajmują się pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, którzy urzędują w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulic Narutowicza 73, numery telefonów: 47 811-45-67; 47 811-42-75; 47 811-53-05, adres mail: skargi@lu.policja.gov.pl

W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i podległych jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia).

Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 wyżejwymienionego rozporządzenia).

Zgodnie z § 3 art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.

 

Niezbędne informacje dla skarżącego:

Artykuł 225 § kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cytat „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

Ważne

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie  skargi lub wnioski narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z artykuł 234 kodeksu karnego. 

 
Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godzinach 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku

(dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ulica Chmielna 54/57,

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach

(dla województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ulica Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

(dla województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ulica Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Powrót na górę strony